ویدیوها

euronews_icons_loading
شادی و پایکوبی مهاجران نجات داده شده در آبهای مدیترانه

شادی و پایکوبی مهاجران نجات داده شده در آبهای مدیترانه

کشتی حامل پناهجویان روز پنجشنبه در یکی از بنادر ایتالیا پهلو گرفت. مهاجران با رقص و آواز از امدادگران صلیب سرخ که جان آنها را نجات داده بودند سپاسگزاری کردند. این پناهجویان از ملیت های مختلف سعی داشتند با گذر از مدیترانه خود را به خاک اروپا برسانند.