ویدیوها

جمعیت رو به افزایش مهاجران در اردوگاه غیراستاندارد بلگراد

جمعیت رو به افزایش مهاجران در اردوگاه غیراستاندارد بلگراد

<p>با وجود کثیف بودن اردوگاه غیررسمی پناهندگان در بلگراد، جمعیت این اردوگاه رو به افزایش است. مهاجران در اردوگاه در شرایط بسیار بدی زندگی می کنند و در جستجوی راهی برای ادامه سفر خود به غرب اروپا هستند.</p>