ویدیوها

euronews_icons_loading
موزه موصل دو سال پس از سیطره داعش

موزه موصل دو سال پس از سیطره داعش

پس از دو سال سیطره داعش بر موصل در عراق، موزه این شهر نابود شده است. اشیای با ارزش یا از بین رفته یا غارت شده اند.

بسیاری از آثار باستانی تمدن های بابل، آشور، اکد و پارس و روم تخریب شده یا به سرقت رفته اند.