ویدیوها

euronews_icons_loading
آلپ فرانسه؛ نجات اسکی بازان از تله کابین از کار افتاده