ویدیوها

اعتراضات الجزایر؛ تخریب یک موزه آثار باستانی و آتش زدن یک مدرسه