ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراضات الجزایر؛ تخریب یک موزه آثار باستانی و آتش زدن یک مدرسه