ویدیوها

ونزوئلا؛ غارت یک مرکز خرید در شهر ماراکایبو