ویدیوها

euronews_icons_loading
آتشفشان سینابونگ اندونزی؛ فوران خاکستر و دود به ارتفاع ۷ کیلومتر