ویدیوها

euronews_icons_loading
 تایلند؛ مسابقه با بوفالوها برای قدردانی از نقش آنها در شخم زدن زمین