ویدیوها

euronews_icons_loading
بیرون آوردن اجساد قربانیان طوفان درویان از زیر گل و لای و آوار