ویدیوها

euronews_icons_loading
گروه «شورش علیه انقراض» مسیر منتهی به فرودگاه لندن را مسدود کردند