ویدیوها

euronews_icons_loading
برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه