ویدیوها

euronews_icons_loading
کرونا در برزیل؛ مردم ریودوژانیرو دست بردار حمام آفتاب روزانه نیستند