ویدیوها

euronews_icons_loading
آبهای ونیز ایتالیا زلال و شفاف اما شهر سوت و کور شد