ویدیوها

euronews_icons_loading
نقص فنی هواپیما خلبان را مجبور به فرود اضطراری در بزرگراه میسوری کرد