ویدیوها

euronews_icons_loading
روز جهانی یوگا؛ تصاویری از کابل ِافغانستان و هیمالیای هندوستان