ویدیوها

جسد نهنگ ۲۳ متری در ساحل کوپانگ در اندونزی