ویدیوها

حجاج پرتاب سنگ به نماد شیطان را به سبک کرونا برگزار کردند