ویدیوها

تصاویری از جزیره «اویا» یونان؛ طوفان قربانی گرفت