ویدیوها

۱۶۸ نیمکت خالی یونیسف نشانه ۱۶۸ میلیون کودکی که به خاطر کرونا از مدرسه محروم شدند