ویدیوها

تصاویر هوایی از تاسیسات نفتی در اختیار مخالفان دولت اسد پس از حمله موشکی