ویدیوها

euronews_icons_loading
توربین‌های بادی شناور؛ راه بهره‌برداری از سواحل بادخیزِ عمیق