ویدیوها

کودکان غزه به احترام قربانیان جنگ اخیر در ویرانه‌های شهر شمع روشن کردند