ویدیوها

تصاویری از صف پناهجویان مراکشی در سئوتای اسپانیا برای درخواست پناهندگی