ویدیوها

euronews_icons_loading
پاکستان نخستین مدرسه دولتی برای افراد تراجنسیتی را افتتاح کرد