ویدیوها

euronews_icons_loading
بحران افغانستان؛ صدها خانواده افغان از مرز چمن وارد پاکستان شدند