ویدیوها

euronews_icons_loading
جشن دیوالی؛ تماشای رقص نور در جزیره سوماترای اندونزی