ویدیوها

«خیابان ابوالهول»؛ تصاویری از جشن بازگشایی مسیری باستانی در جنوب مصر