ویدیوها

طنین صدای زنان افغانستان در سرمای کابل:‌ «گرسنگی شوخی نیست»