ویدیوها

طالبان با انتشار پوسترهایی دو الگوی موردنظرش برای حجاب زنان را معرفی کرد