ویدیوها

euronews_icons_loading
طالبان با انتشار پوسترهایی دو الگوی موردنظرش برای حجاب زنان را معرفی کرد