ویدیوها

euronews_icons_loading
شماری از اوکراینی‌های گریخته از جنگ: زندگی بدون 'آنها' ممکن نیست