ویدیوها

سرگردانی پناهجویان اوکراینی در ایستگاه مرزی پرزمیسل لهستان