ویدیوها

تصاویری از چین؛ شانگهای دومین روز قرنطینه خود را تجربه کرد