ویدیوها

euronews_icons_loading
ادامه جنگ و درگیری در خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین