ویدیوها

حمام قیر طبیعی در جمهوری آذربایجان

حمام قیر طبیعی در جمهوری آذربایجان

<p>در آذربایجان، کشوری غنی از منابع نفتی، گردشگران و مردم محلی برای درمان بیماری های خود در قیر طبیعی حمام می کنند.</p>