ویدیوها

مسابقات قهرمانی دو حلزون ها

مسابقات قهرمانی دو حلزون ها

<p>امسال در دهکده کوچکی در شرق انگلستان ۱۷۵ حلزون در مسابقات جهانی دو حلزونها شرکت کردند تا تماشاگران شاهد رقابت کوچکترین ابرقهرمانهای مسابقات دو باشند.</p>