ویدیوها

جشنواره نبوتا در ژاپن

جشنواره نبوتا در ژاپن

<p>ریشه این جشنواره به قرن نهم باز می گردد که در آن ارتش با ساخت موجودات وحشتناک با پارچه و بامبو سعی در ترساندن دشمن کرد.</p>