ویدیوها

ناتوانی یونان برای مقابله با موج مهاجران

ناتوانی یونان برای مقابله با موج مهاجران

<p>جزیره کوش در یونان قادر به اداره موج مهاجرانی که بسیاری از آنها از جنگهای سوریه و افغانستان گریخته اند، نیست. مهاجران در اعتراض به وضعیت وخیم آنها در این جزیره توریستی راهها را بسته اند.</p>