ویدیوها

گروهی معترض وارد مجلس نمایندگان برزیل شدند

گروهی معترض وارد مجلس نمایندگان برزیل شدند

<p>گروهی ۶۰ نفره از معترضان روز چهارشنبه بی اعتنا به نگهبانان و با ورود به مجلس نمایندگان در کنگره برزیل باعث هرج و مرج شدند.</p>