ویدیوها

مخالفت نمادین با ادغام شرکت داروسازی و کشاورزی

مخالفت نمادین با ادغام شرکت داروسازی و کشاورزی

<p>اقدام نمادین گروه های مدافع محیط زیست مقابل ساختمان کمیسیون اروپا علیه برنامه دولت آلمان برای ادغام شرکت داروسازی بایر و شرکت صنایع کشاورزی و بیولوژیکی مونساتو آمریکا.</p>