ویدیوها

بخشی از کاروان پناهجویان آمریکای جنوبی به مرز ایالات متحده رسیدند