ویدیوها

شمار قربانیان سونامی اندونزی از مرز ۴۰۰ نفر گذشت