ویدیوها

آلمان؛ فعالان محیط زیست ساعت ها مانع از حرکت یک کشتی تفریحی شدند