ویدیوها

 تایلند؛ مسابقه با بوفالوها برای قدردانی از نقش آنها در شخم زدن زمین