ویدیوها

 گردباد در ایالت کارولینای جنوبی خودروها را در هم کوبید