ویدیوها

 سیلاب ناشی از ریزش شدید باران زندگی در سائوپائولو را مختل کرد