ویدیوها

نقص فنی هواپیما خلبان را مجبور به فرود اضطراری در بزرگراه میسوری کرد