ویدیوها

روز جهانی یوگا؛ تصاویری از کابل ِافغانستان و هیمالیای هندوستان