ویدیوها

روز ویساکابوچا در تایلند؛ مراسم روشن کردن شمع توسط راهبان بودایی