ویدیوها

تصاویر صف‌های طولانی بنزین در لبنان و مردم خشمگین از ادامه این وضعیت