ویدیوها

ساکنان جزیره لاپالما از ترس گدازه های آتش فشانی خانه های خود را ترک کردند